ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2565,12:00  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานและความภาคภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,09:09  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,08:54  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาตร์ เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา เรืองพิศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,20:38  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ รายวิชา วิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,09:49  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,09:42  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,10:12  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการ บทคัดย่อ การประเมินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,10:08  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเสมือนจริงของครูโบว์
ชื่ออาจารย์ : นางวันวิสา คำแฝง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,11:16  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อจำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,20:52  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..