ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระเดช ผิวผ่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระ วงษ์สง่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/11

นางกรชนก สุวรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางนภาพร สอนจรูญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ครู คศ.1 (ผู้จัดทำ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวขวัญชนก คำไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานุตม์ สนพลอย

Ms.Juanita Sabado
English Teacher

Mr.Alfred Ojong A
English Teacher

Mr.Lyle Emerson Sabado
English Teacher

Joelle Eleonre
English Teacher

张罗丹
Chinese Teacher

章双昕
Chinese Teacher

นางสาวจิตนา ตีรโสภณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู