กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภาพร สอนจรูญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0854216152
อีเมล์ : chananthida10@gmail.com

นางกรชนก สุวรัตน์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0891890141
อีเมล์ : ssuwarat@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 086-1255012
อีเมล์ : sudarat2202@gmail.com

นายธีระ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0876711496
อีเมล์ : nulovely@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0859009585
อีเมล์ : jar.dspu@gmail.com

นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน
ครู คศ.2

นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
ครู คศ.1

นางสาวกุลธิดา สร้อยสนธิ์
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก คำไชย
ครู คศ.1

นางสาวอจิมา พิมพ์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา อินธนู
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.อลงกต พิมทุม
ครู คศ.1

นางสาววิรัญญา จึงจรรยา
ครู คศ.1

นางสาวชญานุตม์ สนพลอย
ครู คศ.1

นางสาวนัฐธิกา โสพักต์
ครู คศ.1

นางขวัญเกียรติ ท้วมศิริ
ครู คศ.3

นางสาวอนุตราภา ศิลาพัฒน์
ครูผู้ช่วย

Ms.Juanita Sabado
English Teacher

Mr.Lyle Emerson Sabado
English Teacher

Mr.Roel Leger Gomez Cafe
English Teacher

Mr. Mohammed Laarabi
English Teacher