ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนภาพร สอนจรูญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรชนก สุวรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ครู คศ.3

นายธีระ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ครู คศ.2

นายธีระเดช ผิวผ่อง
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ครู คศ.1

นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
ครู คศ.1

นางสาวกุลธิดา สร้อยสนธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญชนก คำไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอจิมา พิมพ์แก้ว

นางสาวจันทร์จิรา อินธนู
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.อลงกต พิมทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาววิรัญญา จึงจรรยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานุตม์ สนพลอย

Mr.Lyle Emerson Sabado
English Teacher

Ms.Juanita Sabado
English Teacher

Joelle Eleonre
English Teacher