ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระเดช ผิวผ่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ครู คศ.3

นางกรชนก สุวรัตน์
ครู คศ.2

นางนภาพร สอนจรูญ
ครู คศ.2

นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ครู คศ.1 (ผู้จัดทำ)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ครู คศ.1

นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญชนก คำไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานุตม์ สนพลอย

Ms.Juanita Sabado
English Teacher

Mr.Alfred Ojong A
English Teacher

Mr.Lyle Emerson Sabado
English Teacher

Joelle Eleonre
English Teacher

张罗丹
Chinese Teacher

章双昕
Chinese Teacher

นางสาวจิตนา ตีรโสภณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู