กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกัญจน์วราณ์ วรปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายรังสรรค์ อินทรา
ครู คศ.3

นายพร้อมพล สหนาวิน
ครู คศ.2

นายทิพย์ ทับโทน
ครูผู้ช่วย