ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรังสรรค์ อินทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายณัฐพนธ์ ใยเกษ
ครู คศ.3

นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล
ครู คศ.3

นายพร้อมพล สหนาวิน
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร
ครู คศ.2

นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา เพชรี
ครู คศ.1

นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ครู คศ.1

นางวันวิสา คำแฝง
ครู คศ.1

นายศุภกร ศรีจันทร์สุข
ครูอัตราจ้าง