ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรังสรรค์ อินทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศศิธร วงษ์นุช
ครู คศ.3

นายจำเริญ โล่ห์เงิน
ครู คศ.3

นายณัฐพนธ์ ใยเกษ
ครู คศ.3

นางยุพา ปลากัดทอง
ครู คศ.3

นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล
ครู คศ.3

นายพร้อมพล สหนาวิน
ครู คศ.2

นายไพรัตน์ พุฒแก้ว
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร
ครู คศ.1

นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา เพชรี
ครู คศ.1

นายศุภกร ศรีจันทร์สุข

นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสา อินทร์พันธ์
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยรัตน์ วิชาธร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู