ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรังสรรค์ อินทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศศิธร วงษ์นุช
ครู คศ.3

นายจำเริญ โล่ห์เงิน
ครู คศ.3

นายณัฐพนธ์ ใยเกษ
ครู คศ.3

นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล
ครู คศ.3

นายพร้อมพล สหนาวิน
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร
ครู คศ.2

นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวชุติมา เพชรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายศุภกร ศรีจันทร์สุข

นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสา อินทร์พันธ์
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา
ครู คศ.1