ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรังสรรค์ อินทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายณัฐพนธ์ ใยเกษ
ครู คศ.3

นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล
ครู คศ.3

นายพร้อมพล สหนาวิน
ครู คศ.2

นายศุภกร ศรีจันทร์สุข
ครูอัตราจ้าง