ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายสังวาลย์ พุทธิษา

นายบุญสืบ นิติกุล

นางคำพันธ์ พุทธิษา

นางสำรวย ลักษณะไทย

นางวรรณา แสนประเสริฐ

นางสาวปราณี แสนประเสริฐ

นายธรรมนูญ อธิวรเศรษฐ์

นายอภิชาติ จิรเนตร