ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายจำรัส ดีศรี

นายสังวาลย์ พุทธิษา

นายบุญสืบ นิติกุล

นางคำพันธ์ พุทธิษา

นางสำรวย ลักษณะไทย

นางวรรณา แสนประเสริฐ

นายกำธร สิทธิวงค์

นายธรรมนูญ อธิวรเศรษฐ์

นางสาวปราณี แสนประเสริฐ