ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดารัตน์ กำจร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอภินุช แก้วทอง
ครู คศ.2

นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน
ครูผู้ช่วย

นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอน
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย จงสุขกลาง
ครูผู้ช่วย