กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน
ครู คศ.1

นางสาวดารัตน์ กำจร
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย จงสุขกลาง
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งรวี รุ่งแสง
ครูผู้ช่วย