ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์
หัวหน้างานแนะแนว

นายนพดล ภาวะโคตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพัทร หอมมาลา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว