งานแนะแนว

นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นายนพดล ภาวะโคตร
ครู คศ.1

นางสาวเมธาพร ศรีทอง
ครูผู้ช่วย