กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายขวัญชัย มันทากาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา
ครู คศ.1

นางนิภาภรณ์ นากสุก
ครู คศ.1

นายสมภพ ไตรทอง
ครู คศ.3

นางสาวณิชารีย์ แซ่ฉั่ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสุนีย์
ครูผู้ช่วย

นายประวีร์ สิงห์ทุม
ครูอัตราจ้าง

นายศักดิ์กรินทร์ วิเศษ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล