ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมภพ ไตรทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวรินทร ยอดนารี

นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา
ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย มันทากาศ
ครูผู้ช่วย

นายสุรชัย ใจดี

นางนิภาภรณ์ นากสุก

นายประวีร์ สิงห์ทุม

นายศักดิ์กรินทร์ วิเศษ