กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุชาวดี กาญจนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรัชพล บุตรดี
ครู คศ.1

นางมนัสนิตย์ อินทรา
ครู คศ.2

นางสาววิจิตรา รัตนไชย
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นางแก้วใจ เพชรพรรณ
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม
ครู คศ.2

นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม
ครู คศ.3

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวชุตินารถ มูลมณี
ครู คศ.1