ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมนัสนิตย์ อินทรา
ครู คศ.2

นางแก้วใจ เพชรพรรณ
ครู คศ.2

นางสาววิจิตรา รัตนไชย
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นายรัชพล บุตรดี
ครู คศ.1

นางสาวกรณิศา เหล่าภักดี
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม
ครู คศ.1

นางสาวสุชาวดี กาญจนา
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์
ครู คศ.1