ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิจิตรา รัตนไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมนัสนิตย์ อินทรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางแก้วใจ เพชรพรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายรัชพล บุตรดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกรณิศา เหล่าภักดี

นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม

นางสาวสุชาวดี กาญจนา

นางสาวเตนรินทร์ หินอ่อน

นางสาวอนิตยา เย็นเจริญ