ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก
ครู คศ.2

นายนันทิวัฒ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางครองศิล แดงโสภา
ครู คศ.3

นางหนึ่งนุช พันธุ์สด
ครู คศ.3

นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร
ครู คศ.2

นายศิริพงษ์ ด้วงเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์
ครูผู้ช่วย

นายเจนบดินทร์ ยศปินตา
ครูผู้ช่วย

นายจิรศักดิ์ ฉิมนอก
ครูผู้ช่วย