ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุติมา เพชรี

นายวิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก
ครู คศ.2

นางครองศิล แดงโสภา
ครู คศ.3

นายนันทิวัฒ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางหนึ่งนุช พันธุ์สด
ครู คศ.3

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร
ครู คศ.2

นายศิริพงษ์ ด้วงเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์
ครูผู้ช่วย

นายเจนบดินทร์ ยศปินตา
ครูผู้ช่วย

นายจิรศักดิ์ ฉิมนอก
ครูผู้ช่วย

นางพรรณทิพย์ ดิบแดง

นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร

นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม

นางสาวอรปรีญา เวงวิถา

นางวันวิสา คำแฝง

นางสาวนนทิภา โรจนะบุรานนท์

นางสาวปาริสสรา วัฒนศิลป์