กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหนึ่งนุช พันธุ์สด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0822393389
อีเมล์ : my_nama_1nuch@hotmail.com

นางสาวชุติมา เพชรี
ครู คศ.2

นายวิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก
ครู คศ.2

นางครองศิล แดงโสภา
ครู คศ.3

นายนันทิวัฒ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน
ครู คศ.3

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร
ครู คศ.3

นายศิริพงษ์ ด้วงเงิน
ครู คศ.1

นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์
ครู คศ.1

นางพรรณทิพย์ ดิบแดง
ครู คศ.1

นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร
ครู คศ.3

นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ครู คศ.3

นางสาวธมนณัฏฐ เวงวิถา
ครู คศ.1

นางวันวิสา คำแฝง
ครู คศ.2

นายเจนบดินทร์ ยศปินตา
ครู คศ.1

นายจิรศักดิ์ ฉิมนอก
ครู คศ.1

นางสาวสมพร คำสันติวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวนนทิภา โรจนะบุรานนท์
ครู คศ.1

นางสาวปาริสสรา วัฒนศิลป์
ครู คศ.1

นางสาววรรนิสา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายปรัชญ์วรกิตติ์ พวงพันธุ์
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ เชื้อเพ็ง
ครูผู้ช่วย