กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโสภี วงค์ราษฎร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกฤษฎา สกุลพงษ์
ครู คศ.1

นางอนงค์ อารีรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ครู คศ.2

นางรุ่งนภา สงวนรักษ์
ครู คศ.3

นางศศินา ทองพันธ์
ครู คศ.2

นางสุพัตรา เรืองพิศาล
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรวารินทร์ ตาสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวกานต์พิชชา จีนแส
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ ป้องกัน
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ วชิระฟูกุล
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา กลางกุลนารถ
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ ขวัญเมือง
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา วราพุฒ
ครูผู้ช่วย