ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวารี อุดหนุน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา เนตรหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรังสิมา เทนอิสระ
ครูผู้ช่วย