กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวโชติกา เนตรหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวารี อุดหนุน
ครู คศ.1

นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา เทนอิสระ
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา อินชูวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร รอดเกิด
ครูผู้ช่วย