ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์

นางสาวสุวารี อุดหนุน

นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา เนตรหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์
ครูผู้ช่วย