กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวโชติกา เนตรหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก
ครู คศ.3

นางสาวสุวารี อุดหนุน
ครู คศ.1

นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา เทนอิสระ
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา อินชูวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร รอดเกิด
ครูผู้ช่วย