คณะผู้บริหาร

นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 063-6359751

นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ

นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายมนตรี อามเทศ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววิจิตรา รัตนไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ