รอบรั้วครอบครัวเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยลธนันท์ พลกล้า (นักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี)
DSPS OPEN HOUSE เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย
ประกาศหยุดเรียน 25-27 มกราคม 2566
ประกาศหยุดเรียน 16 มกราคม 2566
ทานตะวันบาน บ้านเลียงผา RUN
ประกวดออกแบบปกสมุด ปีการศึกษา 2566
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ขอแสดงความยินดีกับ นางโสภี วงค์ราษฎร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา รัตน์ไชย
ขอแสดงความยินดีกับ นายมนตรี อามเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง
ขอแสดงความยินดีกับ นายปรัชย์วรกิตติ์ พวงพันธุ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนนทิภา โรจนะบุรานนท์
ขอแสดงความยินดีกับ นางปาริสสรา วัฒนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสางจินตนา ฉายสุวรรณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสางกฤติกา ไตรยงค์
ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย มันทากาศ
ขอแสดงความยินดีกับ นางกฤติกา ไตรยงค์
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักด์ พยุงวงษ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริสสรา วัฒนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ นายเจนบดินทร์ ยศปินตา
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาพร ศรีทอง
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
ขอแสดงความยินดีกับ นางชญานุตม์ สนพลอย
ขอแสดงความยินดีกับ นายปรัชญ์วรกิตติ์ พวงพันธุ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ ฉิมนอก
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรังสิมา เทนอิสระ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน