ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เพ็งชะตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2558 (เกษียณอายุราชการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิเดช คุลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน