ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
เผยแพร่บทคัดย่อ นางอัมภา ไทยจานงค์ศิลป์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.36 KB