ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
     โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารฝึกงาน อาคารสำนักงาน สนามกีฬาขนาดมาตรฐาน อาคารหลังคาโครงเหล็กเมทัลชีท อาคารกิจการนักเรียน  สนามบาสเกตบอล ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องพยาบาล  รวมทั้งบ้านพักครู มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  และสำหรับนักเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4 ห้องเรียน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนเรียน 120 เครื่อง มีระบบอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล  และยังมีอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการนักเรียนที่ห้องสมุดอีกจำนวน  10  เครื่อง