ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

  1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  และสืบทอดวัฒนธรรมเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทหลักสูตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. จัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  6. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 

เป้าหมาย
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของตนเอง มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสุนทรียภาพและทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามศักยภาพ
3.ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนทั้งหมดได้เกรดเฉลี่ยระดับ 2 ขึ้นไป ในทุกกลุ่มสาระ และมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
4.ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1ภาษา
5.ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 90 สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ
6.ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีทักษะชีวิตสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
7.ผู้เรียนร้อยละ 80 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
2.บุคลากรครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการจัดทำวิจัย เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
3.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศนและเป็นผู้นําทางวิชาการ  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
4.โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู
โรงเรียนสนับสนุนให้ใชแหล่งเรียนรูภูมิปัญญาในท้องถิ่น และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน