ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
           วิสัยทัศน์

          เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ผู้เรียนมีมาตรฐานและเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย

ปรัชญา

              นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม  และมีทักษะชีวิต