ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เดิมชื่อโรงเรียนพุแควิทยา ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2546 เนื่องจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพเท่าเทียม หรือใกล้เคียงโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  โดยสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า ช่วยลดสภาพการย้ายถิ่นฐาน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ช่วยรองรับนักเรียนให้เรียนในพื้นที่มากขึ้น ในปัจจุบันมีจำนวนห้องเรียน  50 ห้องเรียน มีโครงการพิเศษในโรงเรียนคือโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน  3 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  103 คน  จำนวนนักเรียนรวม  1,818 คน