ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เดิมชื่อโรงเรียนพุแควิทยา ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 โดยจัดสอนตามหลักสูตรโครงการทดลองส่งเสริมการเรียนการสอน
วิชาชีพควบคู่ไปกับวิชาชีพสามัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นระดับตำบลในระยะสองปีแรกได้อาศัยพื้นที่โรงเรียนหน้าพระลาน “พิบูลสงเคราะห์”ตำบล หน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ตั้งอยู่ใกล้แยกสามแยกพุแคหลัก ก.ม. ที่ 123-124  ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ดินของโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาท-พุแค จำนวน 50 ไร่  ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนคือ นายสละ หนูเงิน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิก  สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับประชาชนของตำาบลพุแค, หน้าพระลาน และตำบลใกล้เคียง  มีความปราถนาที่จะให้มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในชุมชน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาเพิ่มขึ้น  จึงได้ดำเนินการ ขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ
กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายอุดม ปัญญา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุธีวิทยา อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี มาดำารงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519

ปีการศึกษา 2521 ประชาชนชาวตำบลพุแค ตำบลหน้าพระลานและตำบลใกล้เคียง
ได้ช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียน “ประชานุเคราะห์” จำานวน 1 หลัง จำานวน 9 ห้องเรียนราคาก่อสร้าง
550,000 บาท จึงได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521  โดยมี นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) มาเป็นประธานในพิธีมอบและเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522

ในปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 และ ม.ศ.4) โดยเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2518 และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรละ 2 ห้องเรียนและได้จัดการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างภายในและภายนอกโรงเรียน
ของกรมสามัญศึกษา


ในปี พ.ศ.2546 สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนพุแควิทยา เป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2546