ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
   - นางสาวปาริชาติ ทรงงาม ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
   - นางสาวปาริชาติ ทรงงาม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดสระบุรี พมจ. สระบุรี ระดับจังหวัด
   - เด็กหญิงณัฐหทัย รื่นภาควุฒิได้รับการพิจารณาเป็น เด็กดีเด่นของจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 พมจ. สระบุรี ระดับจังหวัด