ปีการศึกษา 2563
ตารางสรุปการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อมูลศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6