ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
- นางสาวยลธนันท์พลกล้า ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านกีฬาและนันทนาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
- นางสาวสุมีนตา ปราทานได้รับทุน CSC รัฐบาลจีนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมรถไฟฟ้าระบบรางคู่ มหาวิทยาลัย BEIJINGJIAOTONG UNIVERSITY ทุน CSC รัฐบาลจีน นานาชาติ
- รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการอัฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ประเภทนักเรียนรูปแบบเพลง เด็กหญิงสันสนีย์ ศรีระคุณ, เด็กหญิงจิรสุตา ทองด้วง, เด็กหญิงพนิดา ชมพูนุช,เด็กหญิงจุฑารัตน์ คล้ายโพธิ์ศรี, เด็กหญิงธนาภรณ์ วงษ์สอน สนง. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระดับชาติ
- นางสาวชุติมา บุญทาบทอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการไพร์มินิสเตอร์คัพ ๒๐๒๐ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับประเทศ นายนันทกร คุสิตา นายธีรศักดิ์ รุ่งเรื่อง นายกัปตัน เกิดสวัสดิ์ นายกิตติภูมิ แสนกล้า นายธีระพล นุกิจรัมย์ นายรัชพล จันทะคัด นายอติชาติ โกยรัมย์ นายอนุพล ชาภักดี นายสิทธิชัย ศุภนาม นายสหรัฐ พัดชู นายธนดล คำภารัตน์ นายเกียรติศักดิ์ หุตะริน นายรัชชานนท์ ปิดสุวรรณ์ นายสมพงษ์ ศรีนวล นายอัครวินท์ ภู่เรือน นายนันทวัฒน์ พึ่งนวม นายภูมินทร์ ทองผึ้ง นายเจษฎา ถะเกิงสุข นายพัชรพล ทะนะใจ นายธนพล ครองยุติ นายธุวานนท์ บุญมา นายธนาธรณ์ แสนสุข นายชัยยุตม์ จันทร์ลุน นายรัชพล ขุมทอง กรมพลศึกษา ระดับชาติ
- การประกวดนาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน อันดับ 5 ระดับชาติ โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2563  เด็กหญิงอภิญญารัตน์ พะวงจิตร์ เด็กหญิงวนัทศญา จำรัศพงษ์ เด็กหญิงจตุพร วินิยม นางสาววรัญชลี เจตน์สฤษฎิ์ควร นางสาวประกายฝัน เกษรครบุรี นางสาวกานสุดา รัตนนท์ นางสาวชุติมา บุญทาบทอง นางสาวปาริชาติ ทรงงาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับชาติ
- รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการอัฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2563 ประเภทนักเรียนรูปแบบเพลง เด็กหญิงสันสนีย์ ศรีระคุณ เด็กหญิงจิรสุตา ทองด้วง เด็กหญิงพนิดา ชมพูนุช เด็กหญิงจุฑารัตน์ คล้ายโพธิ์ศรี เด็กหญิงธนาภรณ์ วงษ์สอน