ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564
   - เด็กหญิงณัฐหทัย รื่นภาควุฒิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ระดับจังหวัด
   - นางสาวปาริชาติ ทรงงาม ได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ระดับจังหวัด
   - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศเปตอง จังหวัดสระบุรี ประจ าปี 2564 ประเภทชายคู่เยาวชน นายปราชญ์ โสมหนองโข่ย นายพีรพัฒน์ เรือนปัญญา จังหวัดสระบุรี ระดับจังหวัด

   - รางวัลอันดับ 1 โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เด็กหญิงฟีนิกซ์ ฤทธาไชยวิวัฒน์ AFS Intercultural Programs ระดับชาติ