ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
   - รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีประเภทครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
นางนภาพร สอนจรูญ นางหนึ่งนุช พันธุ์สด นางสาวอภินุช แก้วทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
   - นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน รับรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
   - รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 (ปีที่ 9) นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน นางสาวสุชาวดี กาญจนา นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน