ปีการศึกษา 2563
รางวัลผู้บริหาร
- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563
- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 
- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563