ปีการศึกษา 2564
รางวัล บุคลากรทางการศึกษา

- ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 
รางวัลผู้บริหาร

- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประเภทผู้บริหารศึกษา ประจำปี 2564
จากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา
        
 
 - นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประเภทผู้บริหารศึกษา ประจำปี 2564 
           
- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล
 เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านบริหารจัดการ
 
- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล  พระพฤหัสบดี
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  
จากสำนักงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศ 
ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

- นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ได้รับรางวัล
 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันครู 2564 

รางวัลครู

- นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
- นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์ และ นางสาวกุลธิดา สร้อยสนธิ์
ได้รับรางวัล เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผ่านเกณฑ์ (ระดับประเทศ)
ด้านการจัดการเรียนการสอน
นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับประเทศ) การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
ประเภทหนังสั้น
หัวข้อ “พอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2564 จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
และความมั่นคง ผลงานหนังสั้น เรื่อง ฮอร์โมนไข่
- นางสาวชุตินารถ มูลมณี ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 - นายขวัญชัย มันทากาศ ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท