ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564

    - ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
   - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
     
   - ผ่านการพัฒนาการบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.และได้เสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีในการเป็นโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระดับดีมาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียน รูปแบบเพลง ระดับภาค การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564