กลุ่มวิชาการ
1. โครงสร้างการบริหารงาน
2. หลักสูตรสถานศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
4.รายงานการสอนออนไลน์