ชมรมนักเรียนเก่าพุแควิทยาและเทพศิรินทร์ พุแค
ชมรมนักเรียนเก่าพุแควิทยาและเทพศิรินทร์ พุแค
ระเบียบการจัดตั้งชมรมนักเรียนเก่าพุแควิทยาและเทพศิรินทร์ พุแค
สังกัดโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
 
หมวดที่  1
บททั่วไป
 
ข้อ  1   ชื่อชมรม  ชื่อว่า  “ชมรมนักเรียนเก่าพุแควิทยาและเทพศิรินทร์ พุแค” 
ข้อ  2   สำนักงานของชมรมฯ  ตั้งอยู่ที่  175   หมู่ 1 ตำบลพุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี
ข้อ  3  สัญลักษณ์ของชมรมฯ 
     
ข้อ  4  วัตถุประสงค์ของชมรมฯ 
          4.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
          4.2  เพื่อการระดมทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค    
          4.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร
 
หมวดที่  2
สมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
 
ข้อ  5   ประเภทของสมาชิก มี 2 ประเภท คือ
           5.1  สมาชิกสามัญได้แก่นักเรียนเก่าพุแควิทยา เทพศิรินทร์ พุแค และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
                  ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
           5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลผู้มีอุปการคุณแก่ชมรมนักเรียนเก่าพุแควิทยาและเทพศิรินทร์ พุแค
                 ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมฯมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และบุคคลนั้นตอบรับ
ข้อ  6   สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครเพื่อแสดงความจำนงเข้าเป็น
           สมาชิก โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย  1  คน   และ  
           คณะกรรมการบริหารชมรมฯได้พิจารณาตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว   
ข้อ  7   สมาชิกภาพของสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ให้การสนับสนุนกิจการของชมรมฯ และ        
           คณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีมติออกเลขทะเบียนสมาชิก
ข้อ  8   การพ้นจากสมาชิกภาพ สมาชิกทุกประเภทจะพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อ 
          8.1  ถึงแก่กรรม
          8.2  ลาออก
          8.3  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีมติให้ถอนชื่อออกจากทะเบียนโดยคะแนนเสียง
                 เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้ากรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานชมรมฯ เป็นผู้ชี้ขาด 
ข้อ  9   สมาชิกผู้ใดมีความประสงค์จะลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อเลขานุการชมรมฯ
ข้อ  10   เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้ว ผู้สิ้นสมาชิกภาพจะยกเอาสามเหตุแห่งการสิ้นสมาชิกนั้นมา
             เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากชมรมฯ ไม่ได้ 
ข้อ  11   สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมกิจการ
             ของชมรมฯ มีสิทธิเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อกิจกรรมของชมรมฯ และมีสิทธิรับเลือกเป็น
             คณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ของชมรมฯ
ข้อ  12  สมาชิกมีหน้าที่ช่วยกันบำรุงส่งเสริมกิจการของชมรมฯปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมฯและ
            ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากชมรมฯ
ข้อ  13  สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 1  ใน  3  ของสมาชิกสามัญทั้งหมด สามารถเข้าชื่อ เรียกร้อง
            ให้เปิดการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ในกรณีที่เห็นว่า 
            คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ดำเนินนโยบายผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
            อันจะเป็นผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อชมรมฯ และให้ที่ประชุมมีมติว่าจะให้คณะกรรมการบริหาร
            ชมรมฯ ทำหน้าที่ต่อไปหรือพ้นจากหน้าที่ โดยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ
            ทั้งหมด  แล้วนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
 
หมวดที่  3
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
 
ข้อ  14  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ได้มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในวาระการประชุมใหญ่
            โดยมีคะแนนเสียงของสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งยกมือหรือลงคะแนนให้การรับรอง โดยให้มี
             คณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารและดำเนินกิจการของชมรมฯ มีจำนวน อย่างน้อย  8  คน   
             แต่ต้องไม่เกิน 15 คน  โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้ ประธานชมรมฯ  รองประธานชมรมฯ  เลขานุการ 
             เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน  ปฏิคม  กรรมการ  
ข้อ  15  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  เมื่อครบวาระแล้วให้ จัดให้มี 
            การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่ขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทน โดยให้นำเสนอต่อ
            ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และเมื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่ยังไม่ได้เข้ารับ
            หน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารชุดเก่ารักษาการ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันหลังการเลือกตั้งและไม่ตัดสิทธิ
            กรรมการชุดเก่าที่จะได้รับการเลือกตั้ง 
ข้อ  16 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  พ้นจากตำแหน่งโดย 
          16.1    ถึงแก่กรรม
          16.2    ลาออก
          16.3    พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ  8.3 
          16.4    ครบวาระการบริหารงาน  2  ปี 
ข้อ  17  เมื่อมีการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการทำหน้าที่  ให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯเลือก
           สมาชิกขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทน หรือประธานชมรมฯ จะมอบหมายให้สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดทำหน้าที่
           ก็ได้  โดยผู้ทำหน้าที่แทนจะอยู่ในวาระ เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ที่ตนแทน
ข้อ  18  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ   มีหน้าที่บริหารกิจการของชมรมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
           เพื่อรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก  โดยการให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา 
           ต่าง ๆ ของชมรมฯ ให้เป็นไปด้วยดี 
ข้อ  19 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ คณะอนุกรรมการ 
           และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมฯ ได้ตามที่เห็นสมควร และคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
           แต่งตั้ง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระสมัยของผู้แต่งตั้ง
 
หมวดที่  4
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ
 
ข้อ  20 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตำแหน่งต่าง ๆ  มีหน้าที่ดังนี้ 
           20.1 ประธานชมรมฯ  เป็นประธานในที่ประชุมและรับผิดชอบการดำเนินงานของชมรมฯทั้งสิ้น
           20.2 รองประธานชมรมฯ  มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานในการดำเนินงานของชมรมฯ ตามที่ประธาน
                  มอบหมายและรักษาการแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
           20.3 เลขานุการชมรมฯ มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ
                  คำสั่งของประธานชมรมฯ เตรียมระเบียบวาระการประชุม  เชิญประชุม  จดบันทึก   และ  
                  เก็บรักษา  รายงานการประชุม พร้อมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่ยังมิได้จัดให้อยู่ในตำแหน่ง
                  หน้าที่ใด หรือยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดปฏิบัติ 
           20.4 เหรัญญิก  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเงิน บัญชีและทรัพย์สินของชมรมฯ 
           20.5 ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการของชมรมฯ ประสานงานเผยแพร่
                   กิจกรรมของชมรมฯ กับหน่วยงานอื่น 
           20.6  นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนสมาชิก งานทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็น
                  ปัจจุบันและรักษาไว้  ณ  สำนักงานชมรมฯ 
           20.7 ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับ จัดสำนักงานชมรมฯเพื่ออำนวยความสะดวกและ
                  ประสานงานคณะกรรมการชมรมฯ 
           20.8 กรรมการชมรมฯ มีหน้าที่ร่วมประชุมพิจารณา เสนอแนะความคิดเห็นและร่วมกิจกรรม
                  ในชมรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ 
ข้อ  21 ในแต่ละปีให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1 ครั้ง และให้มีการประชุมวิสามัญได้ตาม
           ความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ  22  องค์ประกอบของการประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมฯ จะต้องมีกรรมการตั้งแต่ 2 ใน 3
           ของคณะกรรมการทั้งหมด มติประชุมให้ใช้เสียงข้างมากถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
           เป็นผู้ชี้ขาด 
ข้อ  23 การนัดประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นหน้าที่
           ของเลขานุการ ต้องทำหนังสือแจ้งต่อสมาชิกหรือสื่อสารในรูปแบบอื่นเพื่อให้ทราบล่วงหน้า
            ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ข้อ  24 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีมติของที่
           ประชุมใหญ่สามัญ ด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เมื่อแก้ไขปรับปรุงแล้วให้เลขานุการ
           ชมรมฯ ส่งสำเนาระเบียบข้อบังคับใหม่ ให้สมาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการลงมติ 
 
หมวดที่  5
การเงิน
 
ข้อ  25  รายได้ของชมรมฯ ได้จาก 
          25.1 ค่าสมัครเป็นสมาชิก คนละ  200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) กรณีที่เป็นนักเรียนปัจจุบันเสียค่าสมาชิกคนละ 100 บาท ภายในเดือน                     มีนาคม ก่อนจบการศึกษาของปีการศึกษานั้น ๆ
          25.2 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้าชมรมฯ 
          25.3 การจัดกิจกรรมของชมรมฯ 
          25.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของชมรมฯ 
          25.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการเงิน
ข้อ  26 เงินรายได้ของชมรมฯต้องนำไปฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินในนามชมรมฯ และเหรัญญิก เป็นผู้เก็บรักษาบัญชี 
ข้อ  27 เหรัญญิกเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่ายตามคำสั่งของผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินของชมรมฯโดยให้มีหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน 
            เพื่อที่จะตรวจสอบได้ 
ข้อ  28 การถอนเงินจากธนาคารจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ใน 3 คน โดยผู้มีอำนาจลงนาม 3 คน ได้แก่
           ประธานชมรมฯ คณะกรรมฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการ 
ข้อ  29   ให้เหรัญญิก มีหน้าที่เก็บรักษาสมุดบัญชีของชมรมฯ เพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน
           ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000  บาทและผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากประธานชมรมฯแล้ว
           รวมทั้งต้องจัดทำบัญชีไว้ให้เรียบร้อย 
ข้อ  30 อำนาจในการสั่งจ่ายเงิน 
          30.1 ประธานชมรมฯ สั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
          30.2 รองประธานชมรมฯ ที่ประธานชมรมฯ มอบอำนาจสั่งจ่ายเงินได้เท่าประธานชมรมฯ 
          30.3 จำนวนเงินที่เกินกว่าอำนาจประธานชมรมฯ จะสั่งจ่ายได้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
                บริหารชมรมฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินโดยไม่จำกัดวงเงิน 
 
หมวดที่  6
บทเฉพาะกาล
 
ข้อ  31 การตีความในระเบียบนี้ให้ตีความตามตัวอักษร  หากมีกรณีสงสัยหรือมิได้กำหนดไว้ใน
            ระเบียบนี้ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ พิจารณาตัดสิน
            ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ข้อ  32 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป 
               
   ประกาศ   ณ  วันที่  9 กันยายน 2559
 
 
               
(นายสมภพ  ไตรทอง)
ประธานชมรมนักเรียนเก่าพุแควิทยาและเทพศิรินทร์ พุแค
 
 
 
 
(นายอิทธิเดช  คุลี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.63 MB