ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

         วิสัยทัศน์

          ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพชั้นสูง มีความเป็นเลิศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมมาภิบาล

 

     ปรัชญา

     นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม  และมีทักษะชีวิต