ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 48-51
อีเมล์ : khwanta_khwan@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
ที่อยู่ที่ทำงาน

: คณะรัฐประศาสศาสตร์ สาขาวิชาองค์การและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2557,15:11 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.164.91


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล