รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทัศนีย์ วงษ์สง่า (บีบี)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 2
อีเมล์ : tussaneebee@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอชอาร์.ไดเจสท์ จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2557,09:14 น.   หมายเลขไอพี : 115.87.102.137


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล