ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา แสงกุดเรือ (เปิ้ล)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 48-51
อีเมล์ : sukanya_ple_nong@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคาร สพฐ.3 ชั้น 7 เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-288-5770 โทรสาร 02-288-5770

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ต.ค. 2555,21:05 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.16.96


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล