รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนาวุฒิ ตะกรุดโฉม (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 49-52
อีเมล์ : wootdizz_bana@hotmail.com
เว็บไซต์ : clubswoot.multiply.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : NS Media Group
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เลขที่ 17 ซอยชำนาญอักษร (พหลโยธิน9) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ต.ค. 2555,20:28 น.   หมายเลขไอพี : 110.168.27.28


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล